RAFAŁ SUKIENNIK

Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu funduszami unijnymi – zarówno przedakcesyjnymi, jak i strukturalnymi UE. Uczestniczył we wdrażaniu w Polsce Programu PHARE, zarządzaniu programami transgranicznymi INTERREG III 2004-2006 oraz Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Odpowiada obecnie, w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, za realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.