GRZEGORZ KUBALSKI

Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich

Prawnik, ekspert w zakresie zarządzania publicznego w samorządzie terytorialnym, czynny samorządowiec. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW.

Współautor komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ekspert samorządowy związany od roku 2008 ze Związkiem Powiatów Polskich, obecnie Zastępca Dyrektora Biura tej organizacji. Uczestniczy w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w tym Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego, oraz w pracach parlamentarnych. W minionych latach udzielał wsparcia eksperckiego m.in. Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównemu Urzędowi Statystycznemu i Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej. Uczestniczył w pracach nad alertami samorządowymi Open Eyes Economy Summit. W samach swojej działalności samorządowej był m.in. Przewodniczącym Rady Powiatu Legionowskiego i Wójtem Gminy Jabłonna. Obecnie członek Zarządu Powiatu Legionowskiego.